Ballik

Franz Ballik (1876-ca.1916).

[© Maria Weidenbach]

Franz Ballik (1909-1942).

[© Franz Ballik]

Ludmila Ballik verh. Lausch (1910-1992).

[© Maria Weidenbach]

1933: Hochzeit Franz Ballik mit NN Löffler und Ludmila Ballik mit Johann Lausch.

[© Franz Ballik]

v.l.: Franz Ballik, Andreas Wrana (*1875).

[© Franz Ballik]

[© Franz Ballik]